•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีการศึกษาแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มประชาชน การสัมภาษณ์เจาะ ลึกนักการเมืองและนักวิชาการ การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง ๒) เพื่อพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ๓) เพื่อนำเสนอกระบวนการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า ๑) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้าน จิตใจ ด้านความคิด ด้านพฤติกรรมและด้านความรู้ ๒) การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง พัฒนาการเรียนรู้ ๔ ส่วน คือ การกระต้นุ การเรียนรู้ภายใน การเรียนร้เู ชิงกระบวนการกล่มุ การตระหนักถึง สังคมและส่วนรวม และการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๓) กระบวนการจัดการเรียนร้เู พื่อพัฒนาคุณลักษณะ ของนักการเมืองประกอบด้วยการดำเนินการ ๗ ขั้นตอน คือ (๑) การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง (๒) เนื้อหากิจกรรมต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย (๓) การ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ใคร่ครวญ และแลกเปลี่ยนเชิงการเมือง (๔) การคัดเลือกกระบวนกร ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (๕) การลงมือปฏิบัติต้องต่อเนื่องและยืดหยุ่น (๖) การสร้างบรรยากาศให้เท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตย (๗) การสรุปและถอดบทเรียน เน้นการแลกเปลี่ยนและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

45

Last Page

56

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.