•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และ ๒) พัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๙๐โรงเรียนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและวิเคราะห์ ลำดับความต้องการจำเป็นด้วยเทคนิค PNI Modified และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จำนวน ๔ โรงเรียน เครื่องมีอที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ โดยกำหนดกลยุทธ์จากตาราง SWOT Matrix ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการประเมินและการเสวนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑๘ คน ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพปัจจุบันของการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 3.92) สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) และค่าดัชนีความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหาร เครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมีค่า PNI Modified = 0.28 ๒) กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพี่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์หลัก คือ (๑) กลยุทธ์กระตุ้นการก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือ (๒) กลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย ความร่วมมือ และ (๓) กลยุทธ์การประเมินผลและการปรับปรุงงานของเครือข่ายความร่วมมือ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

though complete

First Page

81

Last Page

94

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.