•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร โรงเรียนทางเลือก ๒) แนวทางการบริหารโรงเรียนทางเลือก ๓) พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนทาง เลือก โดยใช้แนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม โดยศึกษาจากผู้ บริหาร ๔๕ คน ครู ๒๐๘ คน ผู้เรียน ๑๐๒ คน ด้วยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทาง เลือกจากกรณีศึกษา ๕ คน ผลการวิจัยพบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนทางเลือกมีค่า เฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกเรื่อง แนวทางบริหารเน้นเรื่องความอยู่รอด ความพอเพียง โลก ความ ยั ่งยืน การรับใช้สังคม การยอมรับนับถือตนเองและผู้อื่นนำมาพัฒนาเป็นกระบวนการบริหารโรงเรียนทาง เลือกที่เน้นความเป็นมนุษย์เป็นฐาน (Soft Side Based-Alternative School Management: SBASM) ประกอบด้วย ๑) วางแผนมาตรการความอยู่รอด ความพอเพียง โลก ความยั่งยืน การรับใช้สังคม การ ยอมรับนับถือตนเอง ๒) ดำเนินการโดยระบุผลลัพธ์ กำหนดตัวชี้วัด เรียงลำดับความสำคัญ ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน จัดทำคู่มือเน้นมนุษย์ สร้างกลยุทธ์ในทีม จัดหาทรัพยากร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดำเนินการความ พอเพียงและช่วยเหลือสังคม ครูและผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา ๓) ประเมินผลโดย ตรวจสอบผลงาน รายงานผลสภาพจริง การบรรลุผล ปรับปรุงแนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นต้นแบบเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบหลากหลายทั้งความสุขและความพึงพอใจ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.4.8

First Page

114

Last Page

131

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.