•  
  •  
 

Abstract

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นปราชญ์หรืออัจฉริยบุคคล ที่รอบรู้และมีพระปรีชาสามารถอย่างอัศจรรย์ในศิลปะทุกสาขา ทั้งด้านจิตรกรรมและลายเส้น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ความรอบรู้และ พระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เกิดจากการที่ทรงเรียนรู้ ฝึกหัด ทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัธยาศัยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดการเป็นนักเรียนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ สนพระทัย ทรงเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ ทรงใช้หลากหลายวิธีในการเรียนรู้ ทั้งการจดบันทึก วาดภาพประกอบ รวมทั้งทรงใช้ลายพระหัตถ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับบัณฑิตผู้ใฝ่ใจ ในวิทยาอย่างเดียวกัน หรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนนักเรียน สิ่งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียนรู้และบันทึกไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ของคนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.4.15

First Page

229

Last Page

244

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.