•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลสำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น ๕ ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ ๒ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ขั้นที่ ๓ ทดลองนำร่องเพื่อศึกษาความเป็นไป ได้ของรูปแบบ ขั้นที่ ๔ นำรูปแบบไปใช้ และขั้นที่ ๕ ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ผลการวิจัย ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ หลักสูตร จุฬาลักษณ์ การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์ และการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร จุฬาลักษณ์ ๒. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า ๒.๑ ความเหมาะสมของหลักสูตรจุฬาลักษณ์ ครูอนุบาลมีความเห็นว่าเหมาะสมดีมาก ผู้บริหารระดับโรงเรียนและระดับเทศบาลมีความเห็นว่าเหมาะสมมาก สำหรับเอกสารประกอบหลักสูตร ครูอนุบาล ผู้บริหารระดับโรงเรียนและระดับเทศบาลมีความเห็นว่าเหมาะสมมาก ๒.๒ ความรู้ความเข้าใจของครูอนุบาล ผู้บริหารระดับโรงเรียนและระดับเทศบาลเกี่ยวกับ ศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูอนุบาลจากการ ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมาก สำหรับผู้บริหารระดับโรงเรียน และผู้ระดับเทศบาลประเมินตนเองว่ามีความ สามารถในการนำความรู้ไปนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ครูอนุบาลสามารถจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ส่วนผู้บริหารระดับโรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพในระดับดี

First Page

73

Last Page

83

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.