•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ ๒) ศึกษาความคิด เห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สร้างขึ้น ๓) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูป แบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สร้างขึ้น และ ๔) นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ๑) นิสิตมีความคิดเห็นว่าเครื่องมือที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับการสนทนาร่วมกันคือ โปรแกรมสนทนา และอาจารย์มีความคิดเห็นว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการนำเสนอเนื้อหาของผู้สอน คือ นำเสนอในรูปแบบโปรแกรม เพื่อการนำเสนอ ๒) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ๒ องค์ประกอบ นอกจากนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ บทบาทผู้เรียนและผู้สอนกับจุดประสงค์การเรียนการสอนทุกข้อ มีความสอดคล้องกัน ๓) กลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สร้างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๔) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สร้าง ขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นนำ ได้แก่ ๔.๑) การปฐมนิเทศหน่วยการเรียน และการวัดความ สามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน ๔.๒) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรม ๔ ขั้นตามหลักการจัดกิจกรรมแบบ ๔ MAT และ ๔.๓) ขั้นประเมินผล คือ การวัดความสามารถทางการ คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.34.4.6

First Page

57

Last Page

76

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.