•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้เวลาแต่ละวันของคณบดีคณะครุศาสตร์ ในช่วงปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๔๖ เพื่อเป็นเครื่องชี้แนะภาระงานของคณบดีเรียงลําดับงานที่ปฏิบัติประกอบด้วย การประชุมเฉพาะกิจ การรับแขก การสอน การประชุมสัมมนา การเปิด/ปิดงาน การให้ สัมภาษณ์ งานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารงานของคณะฯ เน้นการบริหารแบบมี ส่วนร่วม การปรึกษาหารือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเน้นการบริหารงานทางวิชาการและ สถาบันภายนอกอีกด้วย

First Page

230

Last Page

237

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.