•  
  •  
 

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการ ศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทยครอบคลุมประเด็นจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนการสอน การบริหาร และแนวโน้ม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ การวิเคราะห์เอกสารและการจัด ประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตนักศึกษา ยังมีความเข้าใจแตกต่างกันในเรื่องทางวิชาการศึกษาทั่วไปอยู่ แต่ความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย ของวิชาการศึกษาทั่วไปในระหว่างผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษามีความชัดเจนขึ้น โดยเน้น การให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์กว้างขึ้น ส่วนเนื้อหาเน้นไปที่การนําไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การ สอนยังเน้นการบรรยายเป็นหลัก ส่วนในด้านการบริหารความพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง และแนวโน้มต้องการให้มีการวิจัยค้นคว้า และพัฒนารายวิชาใหม่ๆ ขึ้น ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอ หลายประการจากการวิจัยนี้

First Page

136

Last Page

151

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.