•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยเพื่อติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาภูมิหลัง ระยะเวลาในการได้ งานทำ ลักษณะของงานและความพึงพอใจในงานที่ทำในปัจจุบัน ๒) เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา และ ๓) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาบัณฑิต และ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ การศึกษาภูมิหลัง ระยะเวลาในการได้งานทำ ลักษณะของงาน ความ พึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน และความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีต หลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา ส่วนที่ ๒ การศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.32.2.3

First Page

31

Last Page

48

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.