•  
  •  
 

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามสภาพการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากที่มีการประกาศใช้ มาครบ ๑ ปี และ ๑ ปี ๖ เดือน โดยทำการประเมินระดับความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน อุปสรรคของการดำเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษาทั้งในหน่วยงาน ระดับนโยบายและปฏิบัติ กรอบการประเมินสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับนโยบาย/กระทรวง ทบวง กรม จะเน้นความก้าวหน้าตามรายหมวดและ มาตราและตามประเด็นสาระของการปฏิรูป ๓ ด้าน คือ การปฏิรูประบบ โครงสร้างบริหาร การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปรับแก้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการศึกษาติดตามสภาพการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษา จะเน้นประเด็นสำคัญของการปฏิรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสาระในหมวด ๔ ผลการ ศึกษาพบว่าในช่วง ๑ ปี การดำเนินงานตามรายหมวดและมาตราของหน่วยงาน ต่าง ๆ มีความก้าวหน้าในระดับ ๗๖% ของงานที่ควรทําในปีแรก ความก้าวหน้า สำหรับในช่วง ๑ ปี ๖ เดือน พบว่าหน่วยงานต่างๆมีความก้าวหน้าในระดับ ๘๐% ของงานที่ควรทำใน ๑ ปี ๖ เดือน การปฏิรูปการเรียนรู้มีความก้าวหน้ามากทั้งใน ช่วง ๑ ปีและช่วง ๑ ปี ๖ เดือน การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารมีความก้าวหน้า ปานกลางค่อนข้างมาก ในช่วง ปี และมีความก้าวหน้าปานกลางในช่วง ๑ ปี ๖ เดือน การปรับปรุงกฎหมายมีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง ทุกหน่วยงาน มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและขาดข้อมูลพื้นฐานในการทำงาน

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

104

Last Page

115

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.