•  
  •  
 

Volume 14, Issue 2 (1985) October-December 1985

Articles

PDF

สงครามและสันติภาพ
สุจริต เพียรชอบ

PDF

สันติศาสตร์และสันติศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์

PDF

จิตวิทยาแห่งสันติ
โสรีช์ โพธิแก้ว

PDF

วรรณคดีเพื่อสันติ
จิตต์นิภา ศรีไสย์

PDF

การศึกษาในอุดมคติ...ของฉัน
วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

PDF

แนวโน้มการศึกษาในระบบโรงเรียนในช่วงระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ และ ๗
ชนิตา รักษ์พลเมือง, รัตนา ตุงคสวัสดิ์, and ประภาศรี สีหอำไพ

Book Review

PDF

แนะนำหนังสือ
ชูศักดิ์ ศรีสุข

Other