•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Miscellaneous

Original articles

PDF

การฉีดยาชาที่เพดานปาก
สุรินทร์ ตั้งสุภูมิ

PDF

ยาที่กระตุ้นให้เกิดรอยโรคคล้ายไลเคน พลานัส
กอบกาญจน์ ทองประสม, กนิษฐ์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ, and มนวิภา ศรีวงศ์จรรยา

PDF

ถุงน้ำเดนติเจอรัส
พวงเพชร อิฐรัตน์