•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ทั้งหมดในยาสีฟัน โดยวิธี acid diffusion
ต่อถาวร จันทามงคล, บุญชัย พรหมยารัตน์, รังสรรค์ จิรังษีวัฒนา, and จีรศักดิ์ นพคุณ

PDF

ความชุกของโรคฟันผุในเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี หลังการปรับระดับฟลูออไรด์ในน้ำประปาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิสมร ตินทุกะสิริ, สุนทร ระพิสุวรรณ, ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์, and ธีระ คุณะวิภากร

PDF

การผุของฟันแท้ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โอบเอื้อ เจริญทรัพย์ and ระวีวรรณ ปัญญางาม

Review articles

PDF

การใช้น้ำยาทําลายเชื้อในรอยพิมพ์ปาก
ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ and ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์

PDF

ครอบฟันหลักในฟันปลอมชนิดถอดได้
ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ and สดจิตต์ ทองธรรมชาติ