Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

สัญลักษณ์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย: การศึกษาความเชื่อของหม่าซูในชุมชนชาวจีนในย่านเยาวราชกรุงเทพฯ

Year (A.D.)

2022

Document Type

Independent Study

First Advisor

Sunait Chutintaranond

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

Master of Arts

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Southeast Asian Studies

DOI

10.58837/CHULA.IS.2022.42

Abstract

The overseas Chinese living around the world constitute a unique and far-reaching social group in the development of modern human history. While seeking survival and development in foreign lands, they also spread Chinese culture to the world, creatively integrating Chinese culture, territorial culture, and other cultures, forming a distinctive culture of overseas Chinese. Due to the historical environment, geographical conditions, and background factors of transportation, Southeast Asia now has the largest number of overseas Chinese in the world. Among them, overseas Chinese living in Thailand have long been integrated into the mainstream of their economy, politics, and culture. Many Chinese cultures brought by overseas Chinese have merged into an important part of Thai culture today. Among them, Mazu belief customs have become the symbol of Chinese culture in Thailand due to their influence in the hearts of overseas Chinese and the vitality of Chinese culture contained in Mazu belief customs culture. Mazu or Matsu is a Chinese sea goddess also known by several other names and titles. She is the deified form of the legendary figure Lin Mo or Lin Moniang, a Fujian shamaness whose life span is traditionally dated from 960 to 987. Revered after her death as a tutelary deity of seafarers, including fishermen and sailors, her worship spread throughout China's coastal regions and overseas Chinese communities throughout Southeast Asia and overseas, where some Mazuist temples. She was thought to roam the seas, protecting her believers through miraculous interventions. Mazu belief spread from the southeast coast of China to all parts of the world, and spread throughout the areas inhabited by Chinese. It can be said that wherever there are Chinese people living together, there is Mazu Temple. Mazu belief is closely related to the development of marine civilization and the people of the southeast coast to make a living abroad. The Chinese who came to Thailand with the ship have long believed in Mazu, especially in Fujian, Chaozhou and Hainan. Mazu belief has considerable influence in Thai Chinese society. Thailand is one of the important countries where Mazu culture is spread overseas. As a symbol of Chinese culture that constructs ethnic boundaries and condenses ethnic groups, the Mazu belief not only expresses the homesickness of Thai Chinese, but also demonstrates their differences and the process of fitting in with Thai society. As a special communication medium, it forms a series of special cultural exchange mechanisms during the process of communication and integration with Thai culture, and is recognized as a very important component of Thai Chinese culture. It is also an important link for cultural exchanges between China and Thailand. This article takes the Thai Chinese and their belief in Mazu as the research object. Taking the Mazu belief in the Chinese community in Bangkok's Chinatown as an example, this paper studies the dissemination and integration process of Mazu belief in Thai society, analyzes the characteristics of Thai Mazu belief, and explores its social significance as a special cross-cultural communication medium.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

ชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ทั่วโลกเป็นกลุ่มสังคมที่มีลักษณะเฉพาะและกว้างขวางในการพัฒนาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคใหม่ ในขณะที่แสวงหาความอยู่รอดและการพัฒนาในดินแดนต่างแดน พวกเขายังได้เผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปทั่วโลก ผสมผสานวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมดินแดน และวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจีนโพ้นทะเล เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยเบื้องหลังของการคมนาคม ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนชาวจีนโพ้นทะเลมากที่สุดในโลก ในหมู่พวกเขา ชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รวมเข้ากับกระแสหลักทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของพวกเขามาช้านาน วัฒนธรรมจีนจำนวนมากที่รับมาจากชาวจีนโพ้นทะเลได้หลอมรวมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน ในหมู่พวกเขา ประเพณีความเชื่อของ Mazu ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยเนื่องจากอิทธิพลของพวกเขาในหัวใจของชาวจีนโพ้นทะเลและความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมจีนที่บรรจุอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของ Mazu Mazu หรือ Matsu เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลของจีนที่รู้จักกันในชื่อและชื่ออื่น ๆ เธอเป็นร่างเทพของร่างในตำนาน Lin Mo หรือ Lin Moniang นางอัปสรแห่งมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งมีอายุยืนตามประเพณีตั้งแต่ปี 960 ถึงปี 987 ได้รับการเคารพหลังจากการมรณกรรมของเธอในฐานะเทพผู้ปกครองของนักเดินเรือ รวมถึงชาวประมงและกะลาสี การบูชาของเธอแผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคชายฝั่งทะเลของจีนและชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด Mazuist บางแห่ง คิดว่าเธอท่องไปในท้องทะเล ปกป้องผู้เชื่อของเธอผ่านการแทรกแซงที่น่าอัศจรรย์ ความเชื่อเรื่องมาซู่แพร่กระจายจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังทั่วทุกมุมโลก และแพร่กระจายไปทั่วบริเวณที่ชาวจีนอาศัยอยู่ เรียกได้ว่าที่ไหนที่มีคนจีนอาศัยอยู่ที่นั่นต้องมีวัดมาซู ความเชื่อของมาซูเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาอารยธรรมทางทะเลและผู้คนในชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ในการทำมาหากินในต่างแดน ชาวจีนที่มาไทยกับเรือมีความเชื่อในมาซูมานานแล้ว โดยเฉพาะในมณฑลฝูเจี้ยน แต้จิ๋ว และไหหลำ ความเชื่อเรื่องมาซู่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทยจีน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่เผยแพร่วัฒนธรรมมาซูไปยังต่างประเทศ ในฐานะสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนที่สร้างเขตแดนทางชาติพันธุ์และควบแน่นกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อของหม่าจู่ไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความคิดถึงบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยอีกด้วย ในฐานะที่เป็นสื่อพิเศษในการสื่อสาร มันก่อให้เกิดชุดของกลไกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพิเศษในระหว่างกระบวนการของการสื่อสารและการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของวัฒนธรรมไทยจีน นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย บทความนี้นำชาวไทยเชื้อสายจีนและความเชื่อในมาซูมาเป็นหัวข้อวิจัย โดยยกตัวอย่างความเชื่อเรื่องมาซูในชุมชนชาวจีนในย่านเยาวราชของกรุงเทพฯ บทความนี้ศึกษาการเผยแพร่และบูรณาการความเชื่อเรื่องมาซู่ในสังคมไทย วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของความเชื่อเรื่องมาซูของไทย และสำรวจความสำคัญทางสังคมในฐานะสื่อพิเศษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Included in

Asian Studies Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.