Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

การวิเคราะห์ผลของอินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดาสามต่อโปรตีนยับยั้งไวรัสในเซลล์ที่ถูกทรานสเฟคด้วยไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธีโปรติโอมิกส์

Year (A.D.)

2018

Document Type

Thesis

First Advisor

Trairak Pisitkun

Second Advisor

Nattiya Hirankarn

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

Doctor of Philosophy

Degree Level

Doctoral Degree

Degree Discipline

Medical Microbiology

DOI

10.58837/CHULA.THE.2018.349

Abstract

Interferon (IFN)-λ is a relatively unexplored, yet promising anti-viral agent. IFN-λ has recently been tested in clinical trials of chronic hepatitis B, with the advantage that side effects may be limited compared with IFN-α, as IFN-λ receptors are found only in epithelial cells. To date, IFN-λ downstream signaling pathway remains largely unelucidated, particularly via proteomics methods. Here, we report that IFN-λ3 inhibits HBV replication in HepG2.2.15 cells, reducing levels of both HBV transcripts and intracellular HBV DNA. Quantitative proteomic analysis of HBV-transfected cells was performed following 24-hour IFN-λ3 treatment, with parallel IFN-α2a and PBS treatments for comparison using a dimethyl labeling method. The depth of the study allowed us to map the induction of anti-viral proteins to multiple points of the viral life cycle, as well as facilitating the identification of anti-viral proteins not previously known to be elicited upon HBV infection. This study also shows up-regulation of many effectors involved in antigen processing/presentation indicating that this cytokine exerted immunomodulatory effects through a number of essential molecules for these processes. Interestingly, immunoproteasome caps were up-regulated while cap components of the constitutive proteasome were down-regulated upon IFN-λ3 treatment, suggesting coordinated modulation towards the antigen processing/presentation mode. Furthermore, we reveal that IFN-λ3 restored levels of RIG-I and RIG-G, proteins known to be suppressed by HBV. Enrichment analysis demonstrated that several biological processes including RNA metabolism, translation, and ER-targeting were differentially regulated upon treatment with IFN-λ3 vs. IFN-α2a. Our proteomic data suggests that IFN-λ3 regulates an array of cellular processes to control HBV replication.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

อินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดาได้ถูกนำมาศึกษาทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง เนื่องจากว่ายาชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านไวรัสและมีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอินเตอร์เฟียรอนแอลฟา ทั้งนี้เพราะตัวรับสัญญาณของอินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดานั้นพบเฉพาะในเซลล์เยื่อบุผิวเท่านั้น ในปัจจุบันวิถีสัญญาณต่างๆ ที่ถูกควบคุมด้วยอินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดายังมีการศึกษาไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้วยวิธีทางโปรติโอมิกส์ ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยพบว่าอินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดา 3 สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสตับอักเสบบี โดยลดการแสดงออกของยีนของไวรัส และลดปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสภายในเซลล์ การศึกษาโปรติโอมิกส์เชิงปริมาณได้ถูกนำมาใช้เพื่อหากลไกที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของไวรัสในเซลล์ HepG2.2.15 ที่ถูกกระตุ้นด้วยยาชนิดนี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยอินเตอร์เฟียรอนแอลฟาทูเอและพีบีเอส (ตัวควบคุม) โดยใช้เทคนิคการติดฉลากด้วยไอโซโทปที่แตกต่างกันของไดเมทิล ด้วยเทคนิคและวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถสร้างแผนภาพระบุโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสกับขั้นตอนที่โปรตีนนั้นๆ มีผลต่อวงชีวิตของไวรัสตับอักเสบบี นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบว่าโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเสนอแอนติเจนให้กับทีเซลล์มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าอินเตอร์เฟียลอนแลมบ์ดา 3 มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้อินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดา 3 ยังมีผลทำให้โปรตีน RIG-I มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเคยมีรายงานมาว่าการแสดงออกของโปรตีนชนิดนี้จะถูกยับยั้งโดยไวรัสตับอักเสบบี ในงานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการทางชีวภาพหลายๆ กระบวนการที่ตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นด้วยอินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดา 3 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจำกัดการเพิ่มจำนวนของไวรัสตับอักเสบบี

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.