•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Articles

PDF

การเกษตรกรรมและแก๊สเรือนกระจก
วรทัย รักหฤทัย, คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ, ประเสริฐ ภวสันต์, and Masatoshi Aoki