•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Articles

PDF

การพัฒนาธุรกิจการจัดตั้งศูนย์เก็บน้ำเชื้อแช่แข็งโค แพะ และแกะในภาคเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
มงคล เตชะกำพุ, ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย, จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร, and นายสัญญา สุภาพพรชัย

PDF

ฟิล์มพลาสติกชีวภาพนาโนคอมพอสิตยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
จิติมา ปรีชาวงศ์, วสุเทพ ฦาชา, and มานิตย์ นิธิธนากุล

Editorial

Interview

News and Activities