•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Volume 4, Issue 4 (1974) December 1974

Articles

PDF

What is Your Diagnosis?
Pranee Tuntivanich

PDF

ภาพบรรยาย
หน่วยพยาธิวิทยา

PDF

White Cell Counting
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

PDF

รายงานสัตว์ป่วย : DYSTOCIA IN A COW
มาริษศักดิ์ กัลล์ประวิทธ์, สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ, ประสิทธิ์ โพธิปักษ์, and สัมพันธ์ สิงหจันทร์

PDF

รายงานสัตว์ป่วย : OSTEOFIBROSARCOMA OF ESOPHAGUS WITH METASTASIS
นวลสมร เหรียญตระกูล, จงกลนี ฟูสุวรรณกายะ, ระบิล รัตนพานี, and เทอด เทศประทีป

PDF

รายงานสัตว์ป่วย : DYSTOCIA IN A SOW
พักตร์พิมล กมลแมน, อลงกรณ์ มหรรณพ, ประสิทธิ์ โพธิปักษ์, and สัมพันธ์ สิงหจันทร์

PDF

เรื่องย่อที่น่าสนใจ
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

PDF

ข่าวศิษย์เก่า
จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์

Editorial