•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Volume 23, Issue 4 (1993) December, 1993

Articles

PDF

การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือมูร่าห์และกระบือปลัก
กุนจิโร โคบายาชิ, มงคล เตชะกำพุ, พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป, and ชัยณรงค์ โลหชิต

PDF

ผลของเมททิลพาราไธออนต่อการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาในปลาดุก
อัจฉริยา ไศละสูต, อนุเทพ รังษีพิพัฒน์, วรา พานิชเกรียงไกร, and จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์

PDF

การลดตามธรรมชาติของระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ต่อโรคอหิวาต์สุกรในลูกสุกรดูดนม
สุพล เลื่องยศลือชาสกุล, อิทธิพล ชัยชนะพูนผล, การุณ แซ่หลี, เถลิงศักดิ์ กาญจนบุตร, สุพจ รสจันทร์, วิษณุ อมรเทพรักษ์, and อธิภู นันทประเสริฐ

PDF

What is your diagnosis
Pranee Tuntivanich

PDF

Complete sequence of bovine C-reactive protein complementary DNA
Meena Sarikaputi, Masami Morimatsu, Masayki Saito, and Masaharu Naiki