Chula E-Lecture หนึ่งในบริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อนิสิตสามารถทบทวนวิชาเรียนในรูปแบบของวีดิโอ ที่สามารถดูควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนบทเรียน และยังสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาRights and Permissions

วิดีโอบันทึกการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับคำยินยอม ดัดแปลง และนำไปใช้เชิงพาณิชย์

Follow

Lectures from 1/2565

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 1, sec 3), ธวัชชัย ตันฑุลานิ and มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 2, sec4), พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and สุพจน์ หารหนองบัว

2302161 เคมีทั่วไป (General Chemistry) (sec 1), เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ and วุฒิชัย พาราสุข

2302169 เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ (Chemistry For Medical Students), มนพิชา ศรีสะอาด and อนวัช อาชวาคม

2302171 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Chemistry For Health Science), มนพิชา ศรีสะอาด and อนวัช อาชวาคม

2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry) (sec 1), วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ and ภูมิเดช พู่ทองคำ

2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) (sec 2), มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์, ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา, and นวพร วินยเวคิน

2304153 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร (Physics for engineers), ปัจฉา ฉัตราภรณ์

Lectures from 2/2563

2309201 สมุทรศาสตรทั่วไป (General Oceanology), วรณพ วิยกาญจน์

2309202 การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (Ornamental Fish Aquaculture and Conservation), วรณพ วิยกาญจน์

2309211 วิทยาศาสตร์ทางทะเลพื้นฐาน (Introduction to Marine Science), วรณพ วิยกาญจน์

2309315 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological Oceanography), สุชนา ชวนิชย์

2309402 การเดินเรือในทะเล (Navigation), วรณพ วิยกาญจน์

2309411 สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates), สุชนา ชวนิชย์

2309411 สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates), วรณพ วิยกาญจน์

2309504 ระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเล (Coral Reef and Seagrass Ecosystem), สุชนา ชวนิชย์

2309522 การเพาะและการเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Breeding And Larviculture Of Economic Aquatic Animals), วรณพ วิยกาญจน์

2309531 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Selected Topics In Marine Vertebrates), สุชนา ชวนิชย์

3104307 เภสัชวิทยาทางการสัตวเเพทย์ 2 (Veterinary Pharmacology II), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3108508 คลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง (Companion Animal Reproduction Clinic), ศิริชัย เตชรุ่งชัยกุล

Lectures from 1/2564

3700108 การดูแลสุขภาพและการป้องกันจากโรคติดเชื้อในชีวิตประจำวัน (Health care and prevention from infectious diseases in daily life), นวพร วรศิลป์ชัย

3741101 คอมพิวตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Computer for Allied Health Sciences), นวพร วรศิลป์ชัย

Lectures from 1/2563

2110315 ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย (Parallel And Distributed Systems), วีระ เหมืองสิน

2300150 ธรรมชาติวิทยา (Natural Science), สุชนา ชวนิชย์

2302377 เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III), วรวรรณ พันธุมนาวิน

Lectures from 2/2563

2304102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics2), ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

Lectures from 1/2563

2309311 ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Marine Invertebrate Zoology), สุชนา ชวนิชย์

2309410 ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Marine Vertebrate Biology), สุชนา ชวนิชย์

2309601 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Research Methods In Marine Science), สุชนา ชวนิชย์

3103102 การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet care), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3103212 หลักการสัตวบาล 2 (Principles of Animal Husbandry II), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3104306 เภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Pharmacology I), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3104503 ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง (Drug Used In Skin Diseases Of Pets), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3105301 พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Pathology I), สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

Lectures from 2/2563

3105302 พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Pathology II), เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์, สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ, รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, อารยา รัตนกถิกานนท์, เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์, คมกฤช เทียนคำ, อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, ธีระ​ยุทธ​ แก้ว​อม​ต​วงศ์​, วิจิตร บรรลุนารา, Dr.Matthew C. Reed MAJ MIL USAMD-AFRIMS (US), and นพดล พิฬารัตน์

Lectures from 1/2563

3107507 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 2 (Avian Medicine 2), จิโรจน์ ศศิปรียจันทร์

3107507 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก (Avian Medicine), นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

3107508 ระบาดวิทยา (Veterinary epidemiology and preventive medicine), นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

3107519 การแก้ไขปัญหาทางคลินิกอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง (Clinical Problem Solving in Companion Animal Medicine), ชัยยศ ธารรัตนะ

3108404 วิทยาการสืบพันธุ์สุกร (Swine Reproduction), เผด็จ ธรรมรักษ์, มรกต นันทไพฑูรย์, นัทธี อ่ำอินทร์, วิชัย ทันตศุภารักษ์, and มงคล เตชะกำพุ

Lectures from 2/2563

3108405 วิทยาการสืบพันธุ์สุนัขและแมว (Reproduction in Dogs and Cats), สร้อยสุดา โชติมานุกูล, เกวลี ฉัตรดรงค์, ธีรวัฒน์ ธาราศานิต, สุดสรร ศิริไวทยพงศ์, ชัยณรงค์ โลหชิต, ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์, อัมพิกา ทองภักดี, and เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

Lectures from 1/2563

3109403 อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ (Vet Environment Health), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3109518 สุขศาสตร์และการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production and Hygiene), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3501214 ศิลปะไทย 1 (Thai Arts I ), จีราวรรณ แสงเพ็ชร์

4000201 หลักการผลิตสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร (Principle For Food Animal Production), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

4000240 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ (Livestock Farm Management), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

4000442 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

Lectures from 1/2562

2301113 แคลคูลัส 1 (Calculus I), วาสนา สุขกระสานติ

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) ตอนที่ 1, ธวัชชัย ตันฑุลานิ, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and สุพจน์ หารหนองบัว