Chula E-Lecture หนึ่งในบริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อนิสิตสามารถทบทวนวิชาเรียนในรูปแบบของวีดิโอ ที่สามารถดูควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนบทเรียน และยังสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาRights and Permissions

วิดีโอบันทึกการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับคำยินยอม ดัดแปลง และนำไปใช้เชิงพาณิชย์

Follow


Lectures from 2566/1

2302236 เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry) (Sec 1), สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย and สมศักดิ์ เพียรวณิช

2302264 / 2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II) (Sec 1), บัญชา พูลโภคา, ปรีชา ภูวไพรศิริศาล, ขนิษฐา พุดหอม, and พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

2302171 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Chemistry For Health Science) (Sec 1), มนพิชา ศรีสะอาด and อนวัช อาชวาคม

Link

2302161 เคมีทั่วไป (General Chemistry) (Sec 1), เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ and วุฒิชัย พาราสุข

2302299 อันตรายจากสารเคมีและการจัดการความปลอดภัย (Chemical Hazards And Safety Management) (Sec 1), ธีรยุทธ วิไลวัลย์ and พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2301105 แคลคูลัส 1 (Calculus I) (Sec 1), วาสนา สุขกระสานติ

Link

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 1), ธวัชชัย ตันฑุลานิ, มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

Link

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 3), ธวัชชัย ตันฑุลานิ, มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

Lectures from 2565/2

2301117 แคลคูลัส 1 (Calculus I) (Sec 1), วรรษมล จันใต้

2301117 แคลคูลัส 1 (Calculus I) (Sec 2), มนต์ชัย คูเอกชัย

2301223 ตัวแบบและการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models and Reasoning, กีรติ ศรีอมร

2302127 เคมีทั่วไป (General Chemistry), ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ and สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย

2302170 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry), ดวงกมล ตุงคะสมิต(นันทศรี) and ขนิษฐา พุดหอม

2302263 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I), ธีรยุทธ วิไลวัลย์, วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล, ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา, and นวพร วินยเวคิน

2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I), ธีรยุทธ วิไลวัลย์, วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล, ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา, and นวพร วินยเวคิน

2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (General Biology II), ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต, จุฑามาศ ชัยวนนท์, and รสริน พลวัฒน์

2301286 ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability And Statistics), ณัฐพล สนพะเนาว์ and มนต์ชัย คูเอกชัย

2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II), โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, อนวัช อาชวาคม, วรวรรณ พันธุมนาวิน, and ดวงกมล ตุงคะสมิต(นันทศรี)

Lectures from 2565/1

2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry) (sec 1), วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ and ภูมิเดช พู่ทองคำ

2302169 เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ (Chemistry For Medical Students), มนพิชา ศรีสะอาด and อนวัช อาชวาคม

2302171 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Chemistry For Health Science), มนพิชา ศรีสะอาด and อนวัช อาชวาคม

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 1, sec 3), ธวัชชัย ตันฑุลานิ and มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

2302161 เคมีทั่วไป (General Chemistry) (sec 1), เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ and วุฒิชัย พาราสุข

2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) (sec 2), มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์, ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา, and นวพร วินยเวคิน

2304153 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร (Physics for engineers), ปัจฉา ฉัตราภรณ์

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 2, sec4), พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and สุพจน์ หารหนองบัว

Lectures from 2563/2

2309411 สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates), สุชนา ชวนิชย์

3104307 เภสัชวิทยาทางการสัตวเเพทย์ 2 (Veterinary Pharmacology II), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3108508 คลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง (Companion Animal Reproduction Clinic), ศิริชัย เตชรุ่งชัยกุล

2309531 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Selected Topics In Marine Vertebrates), สุชนา ชวนิชย์

2309411 สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates), วรณพ วิยกาญจน์

2309201 สมุทรศาสตรทั่วไป (General Oceanology), วรณพ วิยกาญจน์

2309202 การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (Ornamental Fish Aquaculture and Conservation), วรณพ วิยกาญจน์

2309315 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological Oceanography), สุชนา ชวนิชย์

2309522 การเพาะและการเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Breeding And Larviculture Of Economic Aquatic Animals), วรณพ วิยกาญจน์

2309504 ระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเล (Coral Reef and Seagrass Ecosystem), สุชนา ชวนิชย์

2309402 การเดินเรือในทะเล (Navigation), วรณพ วิยกาญจน์

2309211 วิทยาศาสตร์ทางทะเลพื้นฐาน (Introduction to Marine Science), วรณพ วิยกาญจน์

3108405 วิทยาการสืบพันธุ์สุนัขและแมว (Reproduction in Dogs and Cats), สร้อยสุดา โชติมานุกูล, เกวลี ฉัตรดรงค์, ธีรวัฒน์ ธาราศานิต, สุดสรร ศิริไวทยพงศ์, ชัยณรงค์ โลหชิต, ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์, อัมพิกา ทองภักดี, and เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

Link

3105302 พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Pathology II), เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์, สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ, รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, อารยา รัตนกถิกานนท์, เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์, คมกฤช เทียนคำ, อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, ธีระ​ยุทธ​ แก้ว​อม​ต​วงศ์​, วิจิตร บรรลุนารา, Dr.Matthew C. Reed MAJ MIL USAMD-AFRIMS (US), and นพดล พิฬารัตน์

Lectures from 2563/1

Link

2302377 เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III), วรวรรณ พันธุมนาวิน

2309410 ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Marine Vertebrate Biology), สุชนา ชวนิชย์

2309601 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Research Methods In Marine Science), สุชนา ชวนิชย์

2110315 ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย (Parallel And Distributed Systems), วีระ เหมืองสิน

2300150 ธรรมชาติวิทยา (Natural Science), สุชนา ชวนิชย์

2309311 ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Marine Invertebrate Zoology), สุชนา ชวนิชย์

3107507 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก 2 (Avian Medicine 2), จิโรจน์ ศศิปรียจันทร์

4000240 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ (Livestock Farm Management), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

4000201 หลักการผลิตสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร (Principle For Food Animal Production), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3103102 การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet care), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3501214 ศิลปะไทย 1 (Thai Arts I ), จีราวรรณ แสงเพ็ชร์

3105301 พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Pathology I), สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

3109403 อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ (Vet Environment Health), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3109518 สุขศาสตร์และการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production and Hygiene), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

4000442 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3104306 เภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Pharmacology I), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3103212 หลักการสัตวบาล 2 (Principles of Animal Husbandry II), จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

3104503 ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง (Drug Used In Skin Diseases Of Pets), ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

3107508 ระบาดวิทยา (Veterinary epidemiology and preventive medicine), นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

3107507 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก (Avian Medicine), นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

3108404 วิทยาการสืบพันธุ์สุกร (Swine Reproduction), เผด็จ ธรรมรักษ์, มรกต นันทไพฑูรย์, นัทธี อ่ำอินทร์, วิชัย ทันตศุภารักษ์, and มงคล เตชะกำพุ

3107519 การแก้ไขปัญหาทางคลินิกอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง (Clinical Problem Solving in Companion Animal Medicine), ชัยยศ ธารรัตนะ

Lectures from 2562/1

2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) (Sec 2), บัญชา พูลโภคา, ขนิษฐา พุดหอม, วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล, and พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

2302377 เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III), ดวงกมล ดุงคะสมิด and วรวรรณ พันธุมนาวิน

2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I), ธวัชชัย ตันฑุลานิ, โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, and สุพจน์ หารหนองบัว

2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I), เจริญขวัญ ไกรยา, เจนจิรา ปานชมพู, and มนพิชา ศรีสะอาด

2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I), บัญชา พูลโภคา, ขนิษฐา พุดหอม, วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล, and พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

2304103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) (Sec 1), ปัจฉา ฉัตราภรณ์ and โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์

2304103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) (Sec 3), นคร ไพศาลกิตติสกุล and สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด

2304104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) (Sec 6), วรากร เฮ้งปัญญา and ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

2301113 แคลคูลัส 1 (Calculus I), วาสนา สุขกระสานติ

2306203 ดุลมวลและพลังงาน (Materials And Energy Balances), ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ and เก็จวลี พฤกษาทร