•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

การบูรณาการมิติเพศภาวะในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค: ประสบการณ์จากบุคลากรด้านสุขภาพ
คุณากร การชะวี, พิมพวัลย์ บุญมงคล, สร้อยบุญ ทรายทอง, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, สมเกียรติ ศรประสิทธิ์, and โธมัส กวาดามูซ

PDF

บทบาทของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในยุค ประเทศไทย 4.0
บุญญาภา จันทร์หอม and สุวิณี วิวัฒน์วานิช