•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ชัชวาล วงค์สารี and ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

PDF

ปัจจัยทำนายความล่าช้าในการมารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
วิยะดา คงแก้ว, นันทิยา วัฒายุ, ดวงใจ รัตนธัญญา, and สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร

PDF

ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
อิศรา คำนึงสิทธิ and สุชาดา รัชชุกูล