•  
  •  
 

Environmental Journal

Most Popular Papers *

PDF

บทความ: "แหนแดง"....แหล่งไนโตรเจนในแปลงผัก
ภาษิตา ทุ่นศิริ, ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์, กานดา ปุ่มสิน, ฉันทนา เคนศรี, and พันธ์ทิวา กระจาย

PDF

ไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ศีลาวุธ ดำรงศิริ and เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์

PDF

บทความ: ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรน้ำและการจัดการ
ศิริรัตน์ สังขรักษ์, พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์, and สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 05/14/24.