•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การเลือกผู้ให้การรักษาของผู้ป่วยเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์เมื่อพิจารณาจากอาการ
วันทนี มุทิรางกูร, ศตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์, and หทัยรัตน์ เพิงรัตน์

PDF

ประสิทธิภาพของการดื่มน้ําเปล่า น้ําชาเขียวหรือน้ําฝรั่ง ในการลดภาวะปากเหม็นชั่วคราวภายหลังการรับประทานกระเทียม
จินตนา ศิริชุมพันธ์, สุคนธา เจริญวิทย์, ธีศิษฏ์ ธีระมงคลกุล, and ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์

Review article

PDF

แนวคิดโมโนบลอคในการบูรณะฟันที่ผ่าน การรักษาคลองรากฟันแล้ว
อัมพาภรณ์ นิธิประทีป and เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์