•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การทําให้ผู้ป่วยสงบด้วยยาโพรพอฟอลในงานศัลยกรรมช่องปากผู้ป่วยนอก
จีรวรรณ จิระกิจจา, วัชรี จังศิริวัฒนธํารง, and กอบสุข สมบัติเปี่ยม

PDF

พฤติกรรมการออกกําลังกายของนิสิตทันตแพทย์
ยุทธศักดิ์ เสียงฉ่ำ, รชฏ กลับประทุม, and ภฑิตา ภูริเดช

Review articles

PDF

การรักษาลักษณะการสบฟันแบบคลาสทรีในระยะเริ่มแรก
ผกายพฤทธิ์ สุตังคานุ and พรทิพย์ ชิวชรัตน์