•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Case report

PDF

ไจแอนท์ เซลล์ ไฟโบรมาในช่องปาก : รายงานผู้ป่วย
ศิวพร สุขอร่าม and สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช

Original articles

PDF

การเรียนการสอนในคลินิกปริทันตวิทยาของนิสิตปริญญาบัณฑิต
ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา and อรวรรณ จรัสกุลางกูล

PDF

การจัดคลินิกปริทันตวิทยาแบบช่วงเวลาและแบบตลอดปีของนิสิตปริญญาบัณฑิต
อรวรรณ จรัสกุลาชกูร and ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา

PDF

ความกว้างของขากรรไกรในโครงสร้างใบหน้าสั้นและใบหน้ายาว
ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล, วัชระ เพชรคุปต์, เกตุกัญญา สุวรรณประทีป, and งามพร ธัญญะกิจไพศาล

Review articles