•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารต่างๆ ที่ใช้ในการดึงเกลือแร่
วิจิตรา วิพิตมากูล, จุลจักร ตั้งยิ่งยง, and สุชีรา พงษ์พันธ์

PDF

ผลของแคลเซียมและความเป็นกรดของนมต่อการแตกตัวของฟลูออไรด์
พรศรี ปฏิมานุเกษม, ยุทธนา ปัญญางาม, ชนัญญา เกษประเสริฐ, and พธู สุระประเสริฐ