•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : ยาพาราเซตามอลเป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดและลดไข้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีหลายงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการได้รับยาพาราเซตามอลสามารถส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆของร่างกายรวมถึงระบบประสาทได้ อย่างไรก็ดีผลกระทบของการใช้ยาของพาราเซตามอลก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการได้รับยาพาราเซตามอลในช่วงระยะเวลาสั้น(0 และ 5 วัน) และในช่วงระยะเวลานาน (15 และ 30 วัน) ต่อการตายของเซลล์ในสมองบริเวณซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ของหนูแรทวิธีการทำวิจัย การศึกษานี้ได้ทำการแบ่งหนูทดลองสายพันธุ์วิสต้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอล โดยในกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอลนั้นได้รับยาขนาด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมด้วยวิธีฉีดเข้าช่องท้องเพียงครั้งเดียวสำหรับกลุ่มที่ได้รับยาเป็นเวลา 0 วันและทำการฉีดยาหนึ่งครั้งต่อวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5, 15 และ 30 วันในกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอลต่อเนื่องเป็นเวลา 5, 15 และ 30 วันตามลำดับ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการฉีด 0.9% normal saline เข้าทางช่องท้องในช่วงระยะเวลาเดียวกับกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอลเมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนดสัตว์ทดลองทุกกลุ่มถูกทำให้ตายอย่างสงบโดยการฉีดโซเดียมเพนโทบาร์บิทัลที่ความเข้มข้นสูงเข้าทางช่องท้องและเก็บชิ้นเนื้อสดของสมองบริเวณซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ เพื่อทำการศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ caspase-3 อีกทั้งทำการเก็บชิ้นเนื้อโดยการคงสภาพไว้ในน้ำยา 4% paraformaldehyde เพื่อนำไปศึกษาด้วยเทคนิค Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) dUTPNick-End Labeling (TUNEL) assay และอิมมูโนพยาธิวิทยาผลการศึกษา : ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าการได้รับยาพาราเซตามอลในช่วงระยะเวลาสั้น (0 และ 5 วัน) ไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ประสาท ในขณะที่การได้รับยาพาราเซตามอลเป็นระยะเวลานาน (15 และ 30 วัน)กลับส่งผลให้มีการแสดงออกของเอนไซม์ caspase-3 และมีจำนวนTUNEL-immunoreactive cell เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมสรุป : จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าการได้รับยาพาราเซตามอลในความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในช่วงระยะเวลาสั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในสมองบริเวณซีรีบรัลคอร์เท็กซ์แต่การได้รับยาพาราเซตามอลในความเข้มข้นนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกลับเหนี่ยวนำให้มีการเพิ่มการแสดงออกของ caspase-3และมีการตายของเซลล์เพิ่มขึ้นคำสำคัญ : การได้รับยาพาราเซตามอลเป็นระยะเวลานาน, การตายของเซลล์ประสาท, ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์, caspase-3.

First Page

921

Last Page

933

Share

COinS