•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : การใส่รองเท้าส้นสูงยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้สวมใส่ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในบางวิชาชีพเพื่อความสง่างาม แต่การใส่รองเท้าส้นสูงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผู้สวมใส่มักเกิดความรู้สึกไม่สบาย มีปัญหาต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และเสียการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว(dynamic postural balance) ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำต้องมีการออกกำลังกาย หรือการฝึกการออกกำลังกายข้อเท้า และฝึกการทรงตัว (balance training) ซึ่งรูปแบบการฝึกควรเน้นรูปแบบที่เป็นกิจกรรมโดยเฉพาะการฝึกการทรงตัวตามหน้าที่(functional balance training) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ : ศึกษาผลของการฝึกการทรงตัวตามหน้าที่ (functional balancetraining) ที่มีต่อการควบคุมการทรงท่า (dynamic postural control)ขณะเคลื่อนไหวในผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงวิธีการทำวิจัย : อาสาสมัครจำนวน 19 ราย (คัดออก 3 ราย จาก 22 ราย) อายุระหว่าง18 - 25 ปีแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม (control group; CG) (n = 9) และกลุ่มฝึกการทรงตัวตามหน้าที่ (functional balance training group;FBTG) (n =10) กลุ่มฝึก functional balance ทำการฝึก functionalbalance เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทำการทดสอบ modified StarExcursion Balance Test; mSEBT เพื่อศึกษาผลของ dynamicpostural control และใช้เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไร้สายวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าเมื่อครบ 4 สัปดาห์ผลการศึกษา : พบว่าผลของการฝึก functional balance เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์มีผลต่อ dynamic postural control เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม (control group; CG) และกลุ่มฝึกการทรงตัวตามหน้าที่(functional balance training group; FBTG) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.05) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อankle dorsiflexors, ankle plantar flexors, foot invertors และ footevertors เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.05) ในกลุ่มที่ได้รับการฝึก functional balance เปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้าโปรแกรมและหลังเข้าโปรแกรมครบ 4 สัปดาห์สรุป : การฝึก functional balance เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่งผลทำให้dynamic postural control ดีขึ้นในผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูง นอกจากนั้นการฝึก functional balance ยังทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าดีขึ้น ผลดังกล่าวอาจช่วยป้องกันการลื่นล้มและการเกิดข้อเท้าพลิกในผู้ที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงได้.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

843

Last Page

858

Share

COinS