•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : การเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลของครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องกับภาวะสุขภาพจิตวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอิทธิพลจากครอบครัว ความแตกต่างเรื่องอิทธิพลจากครอบครัวและสภาวะสุขภาพจิตของผู้ที่เลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิธีการทำวิจัย : นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559รวมทั้งสิ้น 88 ราย จากนิสิตจำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง2. แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต 3. แบบประเมิน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกศึกษา และ 4. แบบประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดของผู้ที่เลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test, Chi-square และการวิเคราะห์เชิงถดถอย(regression analysis)ผลการศึกษา : พบว่าอิทธิพลของผู้ปกครองของนิสิตกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษานี้ไม่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมภูมิลำเนาและอิทธิพลของผู้ปกครองการประกอบอาชีพแพทย์ของสมาชิกในครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และสถานะรายได้ของครอบครัวขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.8 มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนอีกร้อยละ 9.2 มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับดีกว่าคนทั่วไป การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกเครียดเล็กน้อยในเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น กรณีที่เงินไม่พอใช้จ่ายเป็นต้น ขณะเดียวกันรู้สึกเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับสุขภาพกาย และสภาวะด้านอารมณ์สรุป : ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับต่ำกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น ปัจจัยด้านอิทธิพลจากครอบครัวในการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่บิดามีอาชีพรับจ้าง, ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานเอกชนและอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์, ค้าขาย, ทนายความ, อาจารย์โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอิทธิพลอาชีพของบิดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

253

Last Page

263

Share

COinS