•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : โรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยการรักษา และติดตามผลการรักษา และพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาก่อนหน้าพบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ (mtDNA copies) และการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด แต่พบการศึกษาเปรียบเทียบจำนวน mtDNA copies ในชิ้นเนื้องอก ชิ้นเนื้อปกติข้างเคียง และเซลล์เม็ดเลือดขาวในโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนจำนวนน้อยวัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวน mtDNA copiesในชิ้นเนื้องอก ชิ้นเนื้อปกติบริเวณข้างเคียง และเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มควบคุม ร่วมกับการศึกษาเปรียบเทียบระดับ8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ในชิ้นเนื้อของผู้ป่วยวิธีการทำวิจัย : ผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดเนื้องอก จำนวน 48 ราย ทำการเก็บชิ้นเนื้องอก ชิ้นเนื้อปกติบริเวณข้างเคียง และตัวอย่างเลือดร่วมกับเก็บตัวอย่างเลือดในกลุ่มควบคุมจำนวน 100 ราย นำมาศึกษาจำนวน mtDNA copies ด้วยวิธี real-timepolymerase chain reaction และวัดระดับ 8-OHdG ด้วยวิธี enzymelinkedimmunosorbent assayผลการศึกษา : จำนวน mtDNA copies ในชิ้นเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนมีจำนวนน้อยกว่าในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข้างเคียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.018) พบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมีจำนวน mtDNA copiesน้อยกว่าทั้งในชิ้นเนื้องอก (P <0.001) และในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข้างเคียง (P <0.001) จำนวน mtDNA copies ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนมีปริมาณน้อยกว่าในเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P = 0.039) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจำนวนmtDNA copies ในชิ้นเนื้องอกและเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยรายเดียวกัน (r = 0.348, P = 0.021) และพบว่าระดับ 8-OHdGในชิ้นเนื้องอกมีระดับสูงกว่าในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข้างเคียง (P <0.001)สรุป : ผลการศึกษาพบการลดลงของจำนวน mtDNA copies ในชิ้นเนื้องอกซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยอีกทั้งพบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน mtDNA copies ในชิ้นเนื้องอกและเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย และพบระดับ 8-OHdG สูงขึ้นในชิ้นเนื้องอกเมื่อเทียบกับชิ้นเนื้อปกติ แสดงให้เห็นว่าเซลล์เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนมีภาวะเครียดออกซิเดชันเพิ่มขึ้น อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวน mtDNA copies ให้มีปริมาณลดลง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการเจริญในโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน อาจนำจำนวน mtDNA copies มาประยุกต์ใช้เป็นตัวบ่งชี้การเจริญของเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนได้.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

771

Last Page

782

Share

COinS