•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : ที่ผ่านมามีการศึกษาภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่มีคดีในประเทศไทย อีกทั้งยังไม่พบการศึกษาที่เชื่อมโยงกันระหว่างภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรงวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาความชุก ความสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรง และศึกษาความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิตเภททั่วไปและผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีคดี ที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์รูปแบบการวิจัย : การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 140 คน โดยใช้แบบคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามความรู้สึกหลากหลายมิติเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม (ฉบับปรับปรุงภาษาไทย) แบบประเมินอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท และแบบประเมินพฤติกรรมรุนแรง สถิติที่ใช้ ได้แก่Descriptive Statistic, Chi – Square Test และ Logistic RegressionAnalysisผลการศึกษา : ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีภาวะซึมเศร้า (46.4%) และมีพฤติกรรมรุนแรง(32.9%) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ มีค่า Phi เท่ากับ 0.11 และมีสัดส่วนของการมีภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีคดีความสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเภททั่วไป เป็น 1.9 (OR = 1.9, X2 = 2.76,P-value = 0.097) และ 1.3 เท่า (OR = 1.3, X2 = 0.55, P-value =0.459) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการมีอาการข้างเคียงของยา(OR = 3.45, P-value = 0.002) สัมพันธภาพในครอบครัว (OR = 1.68,P-value = 0.027) และการสนับสนุนทางสังคม (OR = 0.51,P-value = 0.007) สามารถทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ และปัจจัยที่ทำนายการเกิดพฤติกรรมรุนแรง ได้แก่ การดื่มสุรา (OR = 0.90,P-value < 0.001) และประวัติการฆ่าตัวตาย (OR = 0.72,P-value = 0.014)สรุป : ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 46.4 และมีพฤติกรรมรุนแรงร้อยละ 32.9 โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ อาการข้างเคียงของยา สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง ได้แก่ การดื่มสุรา และประวัติการฆ่าตัวตาย สำหรับการมีคดีถึงแม้เพิ่มโอกาสการมีภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมรุนแรง แต่ก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

641

Last Page

653

Share

COinS