•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการวิจัย : คุณภาพการดูแลถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการสุขภาพโดยให้ความสำคัญต่อมุมมองการรับรู้ และประสบการณ์ของผู้ป่วยต่อคุณภาพการดูแลที่ได้รับ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการ การรับรู้ความรุนแรงของอาการเพศ จำนวนครั้งเข้ารับการรักษาวัตถุประสงค์ : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการ การรับรู้ความรุนแรงของอาการ เพศ จำนวนครั้งเข้ารับการรักษา และการรับรู้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรูปแบบการวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : หอผู้ป่วยมะเร็งก้อนทูมวิทยาและมะเร็งโลหิตวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 97 ราย ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการ แบบประเมินอาการที่พบบ่อยในโรคมะเร็ง 10 อาการและแบบประเมินคุณภาพการดูแลในมุมมองของผู้ป่วยผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.9 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการอยู่ในระดับ passive มากที่สุด(ร้อยละ 47.4) การรับรู้คุณภาพการดูแลของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงตรงกับความต้องการมากที่สุด (ร้อยละ 43.3) ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของอาการและจำนวนครั้งเข้ารับการรักษา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการดูแลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (χ2 = 10.50, P =.03 ; χ2 = 6.79, P =.009 ) สำหรับเพศและความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการดูแลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(rpb= .92 และ χ2 = 8.32, P =.08) ตามลำดับสรุปผลการวิจัย : พยาบาลควรเน้นการดูแลจัดการเพี่อลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยมะเร็งขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบ่อยครั้งซึ่งอาจมีการรับรู้คุณภาพการดูแลลดลง.

DOI

10.58837/CHULA.CMJ.60.5.6

First Page

523

Last Page

534

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.