•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

ที่มาของปัญหาวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตและอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตรายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง ส่งเสริมให้ทหารราชการสนามมีสุขภาพจิตที่ดีวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสุขภาพจิต อาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตราย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตและอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตรายของผู้ป่วยทหารราชการสนามที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารูปแบบการวิจัย : การศึกษาเชิงพรรณนา โดยศึกษา ณ จุดเวลาใด เวลาหนึ่งประเภทโรงพยาบาล : แผนกผู้ป่วยทหารราชการสนาม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานครวิธีวิจัย : รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยทหารราชการสนาม จำนวน 108 คน โดยการใช้แบบสอบถาม 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดสุขภาพจิตSCL.90 และแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤต GHQ 12Plus-R ส่วนที่ 2PTSD Screening Test ใช้การวิเคราะห์ Univariate Analysisเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตและอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตรายผลการศึกษา : ผู้ป่วยทหารราชการสนามส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 73.1 ซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตด้านการย้ำคิดย้ำทำมากที่สุด ร้อยละ 50.0 โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต คือสาเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติภารกิจราชการสนามด้วยการถูกสะเก็ดระเบิด ส่วนอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตรายนั้น พบว่าผู้ป่วยทหารราชการสนามส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตราย ร้อยละ 77.8 โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตราย ได้แก่ อายุและสถานภาพสมรสสรุป : ผู้ป่วยทหารราชการสนามส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่ไม่มีอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตราย.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

329

Last Page

353

Share

COinS