•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

การสร้างสรรค์งานวิจัยนับเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ จึงได้กำหนดมาตรฐานการวิจัยขึ้นมา เพื่อให้งานวิจัยแต่ละชิ้นมีคุณภาพและมีคุณค่าเพียงพอสิ่งหนึ่งที่มัก ถูกพูดถึง คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัย ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับนักวิจัยทุกคนที่ ต้องทำการเรียนรู้ก่อนเริ่มทำวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยด้านสาธารณสุขได้มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงได้กล่าวถึงความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในคน ปัญหาการขาดจริยธรรมการวิจัย บทลงโทษสำหรับนักวิจัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งอุทาหรณ์การละเมิดงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

247

Last Page

254

Share

COinS