•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงนั้นมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว ถึงร้อยละ 40.0 ซึ่งสูงกว่านักเรียนหญิงมัธยมปลายในสายสามัญอย่างชัดเจน ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้ นำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น การติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่มีการศึกษาใด ที่พูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะนำผลการศึกษาที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงนโยบายและแผนทางสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นระดับประเทศในอนาคตวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรีรูปแบบการวิจัย : การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : โรงเรียนอาชีวศึกษา 3 แห่งโรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรีตัวอย่างและวิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนหญิงในระดับชั้น ปวช.1 - 3 และระดับชั้นปวส. 1 - 2 จำนวน 375 ราย จาก 3 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีโดยกลุ่มตัวอย่างจะได้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ชุด ได้แก่ 1)แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลทางเพศ 2) แบบประเมินความรู้เรื่องเพศจำนวน 22 ข้อ 3) แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ 4) แบบประเมินความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 5) แบบประเมินการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน 6) แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และ 7) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองRosenberg Self-esteem Scale ฉบับภาษาไทย. สถิติที่ใช้ ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา และ Univariate analysis.ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว ร้อยละ 66.1 โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกที่วิเคราะห์จากUnivariate analysis อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 21 ปัจจัย ได้แก่ อายุสถาบัน เกรดเฉลี่ยสะสม คะแนนความรู้เรื่องเพศ บุคคลที่พักอาศัยด้วยประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยประถมและวัยรุ่นทัศนคติเรื่องเพศ บุคคลที่ได้พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศ การสืบค้นข้อมูลเรื่องเพศ การคล้อยตามเพื่อน และการเคยมีประวัติหนีออกจากบ้านในช่วงวัยรุ่นและเมื่อทำการวิเคราะห์แบบ Logistic RegressionAnalysis พบว่าเหลือเพียง 8 ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศ ได้แก่ 1) สถานศึกษา 2) บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยด้วยในปัจจุบัน 3) ทัศนคติเรื่องเพศ 4) การพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศกับครูผู้หญิง 5) การพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศกับเพื่อนเพศชาย 6) คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 7) การเคยมีประวัติหนีออกจากบ้าน 8) คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสถานที่ในระดับสูงสรุป : ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศในการศึกษาครั้งนี้ สูงกว่าการศึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้าที่ทำในนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา การทราบปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและวางนโยบายทางสาธารณสุขที่เหมาะสมต่อไป.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

215

Last Page

230

Share

COinS