•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

โปรโตซัวบลาสโตซิสทิส เป็นหนึ่งในโปรโตซัวในลำไส้ที่พบได้ทั่วไปในมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆทั่วโลก แม้ว่าจะมีการค้นพบโปรโตซัวชนิดนี้มานานกว่าร้อยปีแล้ว แต่ความสามารถในการก่อโรคของเชื้อยังคงไม่ชัดเจนและเป็นคำถามที่สำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อบลาสโตซิสทิสจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดอาการทางระบบทางเดินอาหารได้หลากหลาย ผู้ติดเชื้อส่วนมากอาจไม่ปรากฎอาการ หรือปรากฎอาการได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง จากการศึกษาทางอณูชีววิทยาพบว่าโปรโตซัวบลาสโตซิสทิสมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานสายพันธุ์ต่าง ๆ แล้วถึง 17 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนคือสายพันธุ์ที่ 1 - 9 อย่างไรก็ตาม ความชุกและการกระจายตัวของสายพันธุ์ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ จากความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ จึงสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางคลินิกที่หลากหลายของผู้ติดเชื้อโปรโตซัวบลาสโตซิสทิสบทความฟื้นฟูวิชาการนี้ จึงรวบรวมความรู้ปัจจุบันของชีววิทยาของโปรโตซัวบลาสโตซิสทิส รวมถึงความชุกและการกระจายตัวของสายพันธุ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ของโปรโตซัวบลาสโตซิสทิสกับอาการทางคลินิกของผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อความเข้าใจความสามารถและบทบาทในการก่อโรคของโปรโตซัวบลาสโตซิสทิส และจะนำไปสู่การวางแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและป้องกันการเกิดการดื้อยาของเชื้อได้ต่อไป.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

167

Last Page

183

Share

COinS