•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำการวิจัย : คณะแพทยศาสตร์ ได้นำระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมการเรียนของนิสิตแพทย์มาเป็นระยะเวลานาน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเนื้อหาวิชาในรูปแบบการบรรยายอิเล็กทรอนิกส์(e-lecture) เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ เรียนที่ใดก็ได้ ตามความต้องการของนิสิตแพทย์วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของนิสิตมากขึ้นรูปแบบการวิจัย : การสำรวจสถานที่ทำการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิธีดำเนินการวิจัย : ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการบรรยายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม2555) โดยใช้แบบสอบถามที่มีการกำหนดตัวแปรและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้ความต้องการ และทัศนคติที่มีต่อ ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการวิจัย : บทเรียนที่บรรจุในระบบทั้งหมด 665 บทเรียน ในจำนวนนี้ 468บทเรียน (ร้อยละ 70.4) เป็นบทเรียนในระดับปริญญาตรี โดย389 บทเรียน (ร้อยละ 83.1) เป็นบทเรียนในระดับชั้นปรีคลินิก(ชั้นปีที่ 1 - 3) พบว่ามีผู้เข้าใช้ระบบทั้งหมด 38,091 ครั้ง โดยแยกตามเดือนได้ดังนี้ เดือนมิถุนายน 4,806 ครั้ง เดือน กรกฏาคม 8,400ครั้ง เดือนสิงหาคม 15,097 ครั้ง เดือนกันยายน 5,337 ครั้ง และเดือนตุลาคม 4,451 ครั้งเมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่นิสิตเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ พบว่าในช่วงเวลาที่เข้าใช้สูงสุดคือ ตั้งแต่ 8.00 – 15.59 น. มีการใช้ทั้งหมด 20,470 ครั้ง (ร้อยละ53.74) จำนวนการเข้าใช้ในแต่ละวันของสัปดาห์คือ วันอาทิตย์ จำนวน6,757 ครั้ง จำนวนการเข้าใช้แยกตามชั้นปีของนิสิตแพทย์ มากที่สุดคือนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 18,671 ครั้ง (ร้อยละ 49.01) การเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ แยกตามสถานที่ที่เข้าใช้ คือ จากภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัย 24,589 ครั้ง(ร้อยละ 64.55)ในส่วนของข้อเสนอแนะที่จะให้มีการเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้นพบว่า ร้อยละ 68.29นิสิตแพทย์มีความต้องการให้ระบบสามารถใช้ได้ในอุปกรณ์แบบพกพา เช่น Smartphone หรือ Tablet ได้ นอกจากนี้ ร้อยละ 67.17นิสิตแพทย์ ยังมีความเห็นว่าหากบทเรียนมีการปรับปรุง ทุกปี และร้อยละ 61.17 จะมีปริมาณการเข้าใช้มากขึ้น การดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่ายก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้มากขึ้นเช่นเดียวกันสรุป : เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี และในส่วนของนิสิตหลังปริญญาเพิ่มรูปแบบการใช้งานนอกเหนือจากการเข้าชมการบรรยาย เช่นเอกสารประกอบการสอน การประเมินความรู้ อาจรวมถึงข้อสอบเก่าพัฒนาคุณภาพของภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น การผลิตบทเรียนในส่วนของหลักสูตรหลังปริญญาเป็นแนวทางที่น่าสนใจเนื่องจากการศึกษานี้พบว่ามีสัดส่วนผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ.

First Page

429

Last Page

444

Share

COinS