•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : ในปัจจุบันจำนวนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยังมีน้อย และยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยววัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในกรุงเทพมหานครรูปแบบการวิจัย : การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : ชมรมเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวตัวอย่างและวิธีการศึกษา : รวบรวมข้อมูลจากพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร 106 คนโดยใช้ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย 3)แบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 4) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า5) แบบประเมินคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Descriptive Statistics, Independent t-test, One WayANOVA, Pearsoncorrelation และ Stepwise Multivariate LinearRegressionผลการศึกษา : พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตด้านร่างกายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าร้อยละอยู่ที่ 61.3, 83.0, 37.7, 55.7 และ 54.7 ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมได้แก่ ปัญหาพฤติกรรมบุตร (p <0.05)เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต (p <0.001) คุณภาพชีวิตสมรสกับคู่สมรสปัจจุบัน (p <0.01) และภาวะซึมเศร้า (p <0.001) โดยมีปัจจัยที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตโดยรวมของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครคือ เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต (R2 = 217)สรุป : พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมบุตรเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตคุณภาพชีวิตสมรสกับคู่สมรสปัจจุบันและภาวะซึมเศร้าโดยมีปัจจัยที่สามารถทำนาย คือ เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต.

First Page

181

Last Page

193

Share

COinS