•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสตรีทั่วโลก การตรวจคัดกรองที่ดีขึ้นสามารถลดอัตราการตายได้ ปัญหาการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศไทยในปัจจุบัน คือแบบประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ถูกสร้างจากฐานข้อมูลประชากรผิวขาว ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพกับประชากรเอเชีย และปัญหาเทคโนโลยีภาพถ่ายรังสีเต้านมมีข้อจำกัด ในประชากรไทยการนำ breastMRI มาใช้สามารถลดข้อจำกัดการตรวจคัดกรองในปัจจุบันได้ แต่ breast MRI มีข้อเสียเนื่องจากราคาสูงและเกิด false positive ได้ง่าย ดังนั้นจึงควรมีมาตรการการคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็นที่ดีจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด.

DOI

10.58837/CHULA.CMJ.59.2.6

First Page

151

Last Page

163

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.