•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา การตรวจวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังต้องให้ความสำคัญ และคำนึงถึงระบบคุณภาพที่เน้นความถูกต้อง แม่นยำ ของการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากการใช้ POCT ที่ไม่ได้มีระบบคุณภาพรองรับอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้ ความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาจเกิดได้ทั้งในขั้นตอน pre-analytic, analytic และ post-analytic มาตรฐานในระดับสากลที่นำมาใช้รับรองคุณภาพของ POCT คือ มาตรฐาน ISO 22870:2006 ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ 14 ข้อ และข้อกำหนดด้านวิชาการ 8 ข้อ ซึ่งมาตรฐานการดังกล่าวเพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ POCT ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการผู้ป่วย.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

119

Last Page

125

Share

COinS