•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา การตรวจวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังต้องให้ความสำคัญ และคำนึงถึงระบบคุณภาพที่เน้นความถูกต้อง แม่นยำ ของการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากการใช้ POCT ที่ไม่ได้มีระบบคุณภาพรองรับอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้ ความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาจเกิดได้ทั้งในขั้นตอน pre-analytic, analytic และ post-analytic มาตรฐานในระดับสากลที่นำมาใช้รับรองคุณภาพของ POCT คือ มาตรฐาน ISO 22870:2006 ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ 14 ข้อ และข้อกำหนดด้านวิชาการ 8 ข้อ ซึ่งมาตรฐานการดังกล่าวเพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ POCT ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการผู้ป่วย.

DOI

10.58837/CHULA.CMJ.59.2.3

First Page

119

Last Page

125

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.