•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : เครื่องช่วยเดินที่พัฒนาขึ้นมีการติดตั้งเก้าอี้นั่งพักแบบถอดเก็บได้ตัวเครื่องพกพา พับเก็บได้ และสามารถออกกำลังกายขาไปพร้อม ๆกับการนั่งพักวัตถุประสงค์ : เพื่อประดิษฐ์ ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขารูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพัฒนาสถานที่ทำการศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตัวอย่างและวิธีการศึกษา : โดยออกแบบเครื่องให้สามารถพับเก็บได้เพื่อสะดวกต่อการนำออกไปใช้นอกสถานที่ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมทั้งมีเก้าอี้นั่งพักและมีอุปกรณ์ออกกำลังกายขา โดยทำการศึกษาในอาสาสมัคร จำนวน30 คนผลการศึกษา : ผลการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์ขึ้นพบว่าอยู่ในระดับดี (4.14 ± 0.31 และ 4.01 ± 0.82 ตามลำดับ)สรุป : เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขามีประโยชน์ในการใช้งานด้านความสะดวกสบาย และมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเสริมแก่ผู้ใช้.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

673

Last Page

682

Share

COinS