•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : ที่ผ่านมามีเครื่องมือประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ แต่ยัง ไม่พบเครื่องมือที่ใชี้ประเมินความสุขของผู้สูงอายุ แม้ว่าความสุขจะ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับชี้วขณะของชีวิต และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุแต่เครื่องมือประเมินความสุขผู้สูงอายุ ฉบับนี้พัฒนาเพื่อวัดในด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินความสุขของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขวัตถุประสงค์ : สร้างเครื่องมือประเมินความสุขของผู้สูงอายุ และทดลองประเมิน ความสุขของผู้สูงอายุรูปแบบการวิจัย : การสร้างและประเมินเครื่องวัดสถานที่ทำการศึกษา : บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในประเทศไทยตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในประเทศ ไทย 78 คน โดยใชี้แบบสอบถามเครื่องมือประเมินความสุขของ ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อคำถามของ แบบสอบถามเครื่องมือประเมินความสุขของผู้สูงอายุ และเครื่องชี้วัด คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อผลการศึกษา : ค่าความเที่ยงของเครื่องมือประเมินความสุขของผู้สูงอายุพังฉบับอยู่ที่ 0.887 การหาความตรงด้านเนื้อหาเมื่อเที่ยบกับแบบสอบถามที่เป็น มาตรฐานคือเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อได้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.738 (P - value <0.01) การหา ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ 7 องค์ประกอบคือ 0.615 - 0.840สรุป : ค่าความเที่ยงของเครื่องมือประเมินความสุขของผู้สูงอายุทั้งฉบับ อยู่เกณฑ์สูง การหาความตรงด้านเนื้อหาพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดี และมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนการหาความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่าจาก เดิมแบ่งโดยใช้เรื่องภายนอกและภายในของผู้สูงอายุเป็นเกณฑ์ หลัง จากวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 7 องค์ ประกอบเครื่องมือประเมิน ความสุขของผู้สูงอายุ เหมาะที่จะใช้ในผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา.ความสุข, ผู้สูงอายุ, เครื่องมือประเมิน, บ้านพักคนชรา

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

697

Last Page

706

Share

COinS