•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องรูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพัฒนาสถานที่ทำการศึกษา : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตัวอย่างและวิธีการศึกษา : โดยการพัฒนาเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องให้สามารถออกกำลังกายเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อ Upper Rectus Abdominisซึ่งจะมีการกำหนดมุมองศาสำหรับการออกกำลังกาย คือ 30 องศาในท่า Decline Crunch โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศชายจำนวน 30 คนผลการศึกษา : ผลการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นพบว่า อยู่ในระดับดี(4.50 ± 0.00 และ 4.24 ± 0.68 ตามลำดับ)สรุป : เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้.

First Page

537

Last Page

543

Share

COinS