•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : นิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอาจทำให้สมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกลดลงวัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกของนิสิตหญิงระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปรูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสถานที่ทำการศึกษา : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตัวอย่างและวิธีการศึกษา : แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) และนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทดสอบสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometer หลังจากนั้นนำค่าที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพปอดของทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปมีสมรรถภาพปอดต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังนี้ค่า tidal volume ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (512.66 และ 726.66 มิลลิลิตร ตามลำดับ)ค่า slow vital capacity ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (35.66 และ 41.06 ตามลำดับ) ค่า forced vitalcapacity ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (42.73 และ 51.86 ตามลำดับ) และยังพบว่าค่าการขยายตัวของทรวงอก (chest expansion) ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05)(2.67 และ 3.48 มิลลิลิตร ตามลำดับ)สรุป : การสวมใส่เสื้อนิสิตที่รัดรูปติดต่อกันเป็นประจำจะส่งผลทำให้สมรรถภาพปอด และการขยายตัวของทรวงอกลดต่ำลง.

First Page

433

Last Page

442

Share

COinS