•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยและด้านจิตใจของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์และบุตรที่จะคลอดออกมา การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาเชิงจิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความจำเป็นด้านร่างกายและจิตสังคมในหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ อาจมีส่วนช่วยเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัญหาจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด และศึกษาความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านจิตใจ และความต้องการด้านสังคมของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์วัยรุ่น แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงคุณภาพสถานที่ทำการวิจัย : คลินิกฝากครรภ์วัยรุ่น แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา : หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ต่อเนื่องที่คลินิกฝากครรภ์วัยรุ่นแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกเจาะจงจากประชากรดังกล่าว จำนวน 18 ราย ใน3 ไตรมาส ไตรมาสละ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แนวคำถามที่ในการสัมภาษณ์ระดับลึกเพื่อใช้เป็นแนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์ผลการศึกษา : พบว่าหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ต้องออกจากเรียนกลางคัน และต้องการกลับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปภายหลังจากที่คลอดบุตร พบปัญหาการตัดสินใจจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิมหรือครอบครัวสามี ปัญหาเศรษฐกิจพบว่าหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพไม่มีรายได้ประจำ หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์มีความต้องการด้านร่างกายคือต้องการคำแนะนำการดูแลตนเอง/ผู้ช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร ด้านอารมณ์/จิตใจ ต้องการความเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดและการสนับสนุนให้กำลังใจ และความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คือต้องการกลับสู่ระบบการศึกษาและต้องการประกอบอาชีพที่มั่นคงสรุป : ปัญหาเชิงจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พบในหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของหญิงวัยรุ่นและบุตรในครรภ์การศึกษาถึงรายละเอียดของปัญหา จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และเพื่อวางแนวทางป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อม.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

199

Last Page

209

Share

COinS