•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

ภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (G6PD) พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมาลาเรียชุกชุม ซึ่งเป็นผลมาจากความได้เปรียบในการอยู่รอดต่อการคุกคามของมาลาเรียภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีน G6PD ส่งผลให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันเมื่อได้รับยาต้านมาลาเรีย ไพรมาควินเป็นยาต้านมาลาเรียที่มีคุณสมบัติในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย แต่มีผลทำให้ผู้พร่องเอนไซม์ G6PD เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และชนิดของการกลายพันธุ์ จึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ก่อนให้ยาอาจไม่สามารถทำได้ในบางพื้นที่ที่ยังขาดเครื่องมือในการทดสอบ ดังนั้นการสรุปรูปแบบการกระจายตัวของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD รวมทั้งชนิดการกลายพันธุ์ที่พบในพื้นที่ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงในการรักษาและควบคุมมาลาเรียด้วยยาไพรมาควินได้.

DOI

10.58837/CHULA.CMJ.58.2.5

First Page

153

Last Page

168

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.