•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

การวัดความดันลูกตา เป็นสิ่งที่จำเป็นในการตรวจตาทั่วไป ตามมาตรฐานการวัดความลูกดันตาจะใช้เครื่องมือ Goldman applanation tonometer ซึ่งเป็นการวัดความดันลูกตาโดยใช้เครื่องมือกดลงบนกระจกตาจนทำให้ผิวของกระจกตาราบในระดับหนึ่งแล้ววัดค่าความดันลูกตาในหน่วยมิลลิเมตรปรอท ข้อจำกัดของวิธีนี้คือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่ผิวกระจกตา หรือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุต่อดวงตานอกจากนี้ ยังมีความจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญด้านการตรวจ อีกทั้งตัวอุปกรณ์เองและสถานที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประมาณค่าความดันตาด้วยการคลำด้วยนิ้วมือในบางครั้งซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และเกิดอันตรายน้อย เนื่องจากวิธีการประมาณค่าความดันลูกตาด้วยนิ้วมือนั้น ยังมีความไม่แน่นอนในการคลำ และยังไม่ทราบถึงค่าความละเอียดที่บอกความสามารถในการคลำด้วยนิ้วมือ การทดลองที่จะหาค่าความละเอียดของการประมาณค่าความดันลูกตาด้วยนิ้วมือในผู้ป่วยจริงนั้นอาจทำให้เกิดปัจจัยรบกวนต่าง ๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกที่จะทดลองในดวงตาจำลองก่อน จึงเป็นที่มาของการผลิตอุปกรณ์แบบจำลองเพื่อการประเมินค่าความดันลูกตาชนิดนี้

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

121

Last Page

129

Share

COinS