•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 34, Issue 1 (1990) January 1990

Editorial

Articles

PDF

เนื้องอกต่อมหมวกไต; ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล and เรืองชัย วัชรพงศ์

PDF

ผลการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย, ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์, สุรีย์ ฐิตะฐาน, ประภัสสร รัชตะปิติ, ภิญโญ กำภู ณ อยุธยา, จงจินต์ ภัทรมนตรี, and ศิวลี สุริยาปี

Case Report

Review Article

Special Articles

PDF

การอักเสบเกิดขึ้นได้อย่างไร
เสาวภา ลิมป์พานิชกุล

Other