•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 33, Issue 7 (1989) July 1989

Editorial

Articles

PDF

ระดับชีรั่มทองแดงและสังกะสีในผู้บริจาคโลหิต
พิมพรรณ เกิดอุดม, รัชนี โอเจริญ, and ราตรี สุดทรวง

PDF

การตอบสนองภูมิต้านทานต่อวัคซีนกันไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดรีคอมบิแน้นท์-ดีเอนเอ ในทารกแรกเกิด
ปรีชา เลาหคุณากร, จุฑาทิพย์ โสมะบุตร, เฉลิมวุฒิ เกิดดอนแฝก, อนันต์ ธารเวช, ยง ภู่วรวรรณ, and เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Case Report

PDF

แผลทะลุกระบังลมจากถูกแทง
กิตติชัย เหลืองทวีบุญ

Review Article

PDF

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย
อภิชาติ กงกะนันทน์

Special Article

Other

PDF

กระเพาะอาหารแตกทะลุในทารกแรกเกิด
วิเชษฐ์ ฉัตรวิริยะเจริญ and สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ